Tuesday, April 19, 2011

ႀကိဳတင္ျပဳမွ - ေတာ္မည္ေပ


၁၊ ႀကံဳခဲလွစြာ ၊ သာသနာ ၊ ႀကံဳလာရေပၿပီ ၊
၂၊ ရခဲေပစြ ၊ လူ႕ဘ၀ ၊ မုခ်ရေပၿပီ ၊
၃၊ ခဲယဥ္းေပစြ ၊ ရွင္ရဟန္းဘ၀ ၊ ငါကားရေပၿပီ ၊
၄၊ ၿပည့္စုံဘုိ႔ရာ ၊ ခဲယဥ္းပါ ၊ သဒၶါရွိေပၿပီ ၊
၅၊ ၾကားနာခဲလွ၊ ျမတ္ဓမၼ ၊ နာရအလီလီ
ခဲယဥ္းေပစြ ၊ ဒုလႅဘဟု ၊ ဗုဒၶဘုရား ၊ ေဟာညႊန္ၾကားသည့္ ၊
တရားငါးျဖာ ၊ ျပည့္စုံပါလ်က္ ၊ ငါးျဖာအာ႐ုံ ၊ ကာမဂုဏ္ကုိ ၊
စုံစုံမက္မက္ ၊ ႏွစ္သက္လုိက္စား ၊ ေမ့ေလွ်ာ့ၿငား ၊ ငါ့အားမေတာ္ၿပီ။
ထုိ႔ေၾကာင့္ဘုရား ၊ ေဟာညႊန္ၾကားသည့္ ၊ တရားလမ္းမွန္၊ အားထုတ္ရန္ ၊
ခ်ိန္တန္လွေပၿပီ ၊ ခ်ိန္တန္ပါလွ်က္ ၊ ဆင္ေျခတက္၍ ၊ ရက္လႏွစ္ေရႊ႕ ၊
ေပါ့ေလွ်ာ့ေမ့က ၊ အုိရ နာရ ေသဆုံးရႏွင့္၊ ငုိရေၾကြးရ ၊ ပူေဆြးရသည့္ ၊
ဒုကၡအတန္တန္ ၊ ႏွိပ္စက္ခံ ၊ အဖန္ဖန္ဆင္းရဲမည္ ။
ေသဆုံးျပန္က ၊ ဘယ္ဘ၀ ၊ ေရာက္ရမည္မသိေပ ၊
အရိယာဘ၀ ၊ မေရာက္ၾကမူ ၊ ေဒ၀မႏုႆ ၊ နိရယႏွင့္ ၊
ေပတတိရစၦာန္ ၊ ဤငါးတန္ဟု ၊ ဘ၀စု ၊ တစ္ခုခုျဖစ္ႏုိင္ေပ ။
အသက္ အနာ ၊ အခ်ိန္ခါႏွင့္ ၊ ေသရာေဒသ ၊ ေနာက္ဘ၀ကုိ ၊
မုခ် က်န ၊ မသိရ၍ ၊ ဒါနတစ္ျဖာ ၊ ဘာ၀နာသီလ ၊ ကုသလကုိ ၊
ကုိယ္ကအရင္ ၊ ဦးေအာင္ပင္ ၊ ႀကိဳတင္ျပဳမွ ၊ ေတာ္မည္ေပ ။ ။

Monday, April 18, 2011

သု၀ဏၰဘူမိ


သု၀ဏၰဘူမိ
ဆုိတာ သထုံျပည္လုိ႔ အမ်ားဆုိၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ဆရာတုိ႔ကား ယုိဒယားျပည္လုိ႔ ဆုိၾကျပန္ေရာ၊ သီဟုိဠ္(စင္ဟာဠ)ဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ မဟာ၀ံသမွာေတာ့ သု၀ဏၰဘူမိဆိုတာ ျမန္မာျပည္(သထုံ)လုိ႔ဘဲ ဆုိသင့္ပါတယ္လုိ႔ ေဖၚျပထားျပန္္ေရာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ကဏၰသု၀ဏၰအရပ္ကုိလည္း သု၀ဏၰဘူမိလုိ႔ တခ်ိဳ႕က ဆုိၾကျပန္ေသးတယ္၊ အမ်ားစုအေနနဲ႔ကေတာ့ စုမၾတား၊ ဂ်ားဗား၊ ဗာလီ၊ ဘုိနီယုိ၊ စကၤာပူ၊ ပသွ်ဴးကြ်န္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိ၊ သထုံအပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္ေအာက္ပုိင္းႏွင့္ ယုိးဒယားတုိ႔သည္ သု၀ဏၰဘူမိအရပ္တြင္ပါ၀င္ၾကတယ္လုိ႔ ယူဆၾကပါတယ္ ။
            ယုိးဒယားႏုိင္ငံမွ  နေဂါရ္ပထုံ(နဂရပထမ) ၿမိဳ႕ဦးေစတီေတာ္ႀကီး၌ ရွင္ေသာဏ-ရွင္ဥတၱရမေထရ္တုိ႔၏ ဓာတ္ေတာ္မ်ား ကိန္း၀ပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းကုိေတာ့ သီဟုိဠ္ကြ်န္း ၀ိဇၨာလကၤာရ တကၠသုိလ္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာသီ၀လိ၏ ဗုဒၶဘာသာသမုိင္း စာအုပ္မွာ ေဖၚျပထားပါေသးတယ္၊ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ ေရာက္ရွိ ကိန္း၀ပ္သည္ကုိေတာ့ မသိရွိရေပ ။
            သု၀ဏၰဒီပ ႏွင့္ သု၀ဏၰဘူမိ  အိႏၵိယႏုိင္ငံ မဓဂတုိင္း ၊ ရာဇၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ၇-မုိင္ကြာအေ၀းရွိ နာလႏၵာတကၠသုိလ္ေဟာင္းႀကီးမွ တူးေဖၚရရွိေသာ ေၾကးပုရပုိဒ္မွာ သု၀ဏၰဒီပေခၚ စုမၾတားကြ်န္းဘုရင္ သီရိဗလပုတၱေဒ၀ က ရာဇၿဂိဳဟ္ခရုိင္ ဂယာစီရင္စု ငါးရြာကုိ မိမိပုိင္ စုမၾတားကြ်န္းမွ ရြာငါးရြာႏွင့္လဲလွယ္ၿပီးေတာ့ နာလႏၵာေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအား လွဴဒါန္းေၾကာင္း ေတြ႔ရတာကုိ ေထာက္ထားၿပီးးေတာ့ သု၀ဏၰဒီပအမည္ကုိ အမွီျပဳကာ သု၀ဏၰဘူမိဆုိတာ သု၀ဏၰဒီပေခၚ စုမၾတားကြ်န္း ျဖစ္သင့္တယ္လုိ႔ ယူဆၾကပါေသးတယ္။
အမွန္ကေတာ့ သု၀ဏၰဘူမိဆုိတာ သထုံအပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္ေအာက္ပုိင္းႏွင့္ ယုိးဒယား ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိ၊ စုမၾတားစတဲ့ ေျမၾသဇာေကာင္းလုိ႔ ဆန္ေရစပါး ေပၚမ်ားရကား ေရႊေျမ ၊ ေရႊတုိင္းျပည္၊ ေရႊျဖင့္ ၿပီးေသာေျမ ဟု တင္စား ေခၚေ၀ၚၾကတာျဖစ္တယ္လုိ႔ေတာ့ ေဟ႒ိမ ျမန္မာ့ေဒေသန အေယာဇၥ် ကေမၻာဇာဒေယာ ၊ သမၼတာ ေသာ၀ဏၰဘူမီတိ၊ ဣတိ သလကၡေယ ၀ိဒြါ = မဟာ၀ိသုတာရာမ နိကာယသာသနာ၀င္ (၁၃၆) ကုိ  ကုိးကား ဆုိခ်င္တယ္ အျခားခုိင္လုံတ့ဲ ကုိးကားခ်က္မ်ားရွိရင္လဲ ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္  ျဖည့္စြက္ အတည္ျပဳလုိက ပုိ၍ ပုိ၍ တိက်ႏုိင္ဖြယ္ရာရွိပါေၾကာင္း ။   ။

Sunday, February 20, 2011

ဂိလာန-မက်န္းမာသူအား ျပဳစုႏုိင္သူ

ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းနဲ႔ ျပည္စုံသူဟာ မက်န္းမမာျဖစ္ေနတဲ့ လူနာ(ဂိလာန)ကုိ ျပဳစုႏုိင္ပါတယ္--
၁။ ေဆးကုိ စီရင္ႏုိင္စြမ္းရွိသူ၊
၂။ အနာေရာဂါႏွင့္ သင့္ေတာ္၏၊ မသင့္ေတာ္ ဟု သိေသာသူ၊
မသင့္သည္ကုိ ဖယ္ထား၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည္ကုိသာ ဆက္ကပ္တက္၊ ေပးတက္သူ၊
၃။ (သကၤန္းစသည့္) အာမိသ ပစၥည္းဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ လူနာကုိ ျပဳစုသည္မဟုတ္ ၊ ေမတၱာစိတ္ရွိလုိ႔သာ မၿငီးမျငဴ ျပဳစုတတ္သူ၊
၄။က်င္ႀကီး၊ က်င္ငယ္၊ အန္ဖတ္၊ တံေတြးစသည္ကုိ ထုတ္ေဆာင္ရန္ မစက္ဆုပ္၊ မရြံရွာတက္သူ၊
၅။ အခါအားေလ်ာ္စြာ လူနာကုိ တရားစကားျဖင့္ အက်ဳိးစီးပြါးကုိ သိျမင္ေစလွ်က္ ၊(တရားကုိ) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သုံးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္းေစသူ၊
ဒီငါးမ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စုံသူသာ ဂိလာန လူမမာကုိ ျပဳစုႏုိင္ပါတယ္လုိ႔ ဘုရားရွင္မိန္႕ေတာ္မူထားပါတယ္ ၊(မဟာ၀ါပါဠိေတာ္)

Thursday, February 17, 2011

ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ အခါေတာ္ေန႔

၁။ တပို႕တြဲလျပည့္ေန႕တြင္ ဘုရားရွင္တိုင္း တပည့္သားတို႕အား ၾသ၀ါဒ ေပးေတာ္မူသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ ၍ ထိုေန႕ကို ၾသ၀ါဒ ပါတိေမာက္အခါေတာ္ေန႕ အျဖစ္ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၂။ တပို႕တြဲလျပည့္ေန႕၏ ထူးျခားခ်က္ကို သံုးသပ္ၾကည့္ပါလွ်င္
• အရွင္သာရိပုတၲရာ ရဟႏၲာ ျဖစ္ေသာေန႕ ျဖစ္ျခင္း
• အရွင္သာရိပုတၲရာႏွင့္ အရွင္ မဟာေမာဂၢလာန္ ဧတဒဂ္ ရေသာေန႕ ျဖစ္ျခင္း
• အဂၤါေလးရပ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္း ပရိသတ္တို႕ အလိုအေလ်ာက္ စုေ၀းမိေသာေန႕ ျဖစ္ျခင္း
• ဘုရားရွင္တိုင္း ၾသ၀ါဒ ပါတိေမာက္ ျပေတာ္မူေသာေန႕ ျဖစ္ျခင္း
ဤ ထူးျခားခ်က္ ေလးမ်ိဳးကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၃။ အပါယ္ေဘးမွ ကင္းေ၀းေစေသာ အဆံုးအမကို ၾသ၀ါဒဟု ေခၚပါသည္။ ထိုၾသ၀ါဒ မိန္႕ၾကားေတာ္ မူျခင္းကို ၾသ၀ါဒ ပါတိေမာက္ ျပသည္ဟု ေခၚဆိုရပါသည္။
၄။ ပါတိေမာက္သည္ ၾသ၀ါဒ ပါတိေမာက္ႏွင့္ အာဏာ ပါတိေမာက္ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ ၾသ၀ါဒ ပါတိေမာက္ကို ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ တို႕ကုိယ္တုိင္သာ ျပေတာ္မူပါသည္။ တပည့္သံဃာမ်ား ျပခြင့္ မရွိပါ။ တပည့္ သံဃာမ်ားသည္ အာဏာပါတိေမာက္ကိုသာ ျပခြင့္ ရွိပါသည္။
၅။ သက္ေတာ္ရွည္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္တုိ႕သည္ ၾသ၀ါဒ ပါတိေမာက္ကို အသက္ထက္ဆံုး ျပေတာ္မူၾကပါသည္။ သက္တမ္း တိုေသာ ဘုရားရွင္တုိ႕သည္ ၾသ၀ါဒ ပါတိေမာက္ကို ၀ါေတာ္ ၂၀ အတြင္း မွာသာ ျပေတာ္မူၾကပါသည္။ ေလာဘ ေဒါသ စေသာ စရိုက္မ်ား ထူေျပာခ်ိန္တြင္ ၾသ၀ါဒ တည္ျမဲရန္ ခဲယဥ္းေသာေၾကာင့္ ၀ါေတာ္ ၂၀ ေက်ာ္လွ်င္ တပည့္သံဃာတို႕အား အာဏာ ပါတိေမာက္ကို ျပေစရပါသည္။
၆။ ဘုရားရွင္တို႕သည္ ၾသ၀ါဒ ပါတိေမာက္ကို
• တပို႕တြဲ လျပည့္ေန႕ ၾကံဳၾကိဳက္ျခင္း
• ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းခ်ည္းသာ ျဖစ္ျခင္း
• ဆဠာဘိည ပဋိသမၻိဒါပတၲ ရဟႏၲာခ်ည္း ျဖစ္ျခင္း
• မည္သူမွ် မပင့္ဖိတ္ဘဲ စုေ၀းမိျခင္း
ဤအဂၤါ ေလးရပ္ႏွင့္ ျပည့္စံုမွ ျပဳျမဲ ျဖစ္ပါသည္။
၇။ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဟာ သကၠရာဇ္ ၁၀၃ခုႏွစ္ တပို႕တြဲလျပည့္ေန႕တြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အဂၤါေလးရပ္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေသာ ကႆပညီေနာ္ ရွင္တေထာင္၊ အရွင္သာရိပုတၲရာႏွင့္ အရွင္ မဟာ ေမာဂၢလာန္ႏွင့္ တပည့္ ၂၅၀ စုစုေပါင္း ရဟႏၲာ ၁၂၅၂ ပါးတို႕အား ဂါထာ သံုးပုဒ္ျဖင့္ ၾသ၀ါဒ ပါတိေမာက္ ကို ျပေတာ္မူပါသည္။
၈။ ၾသ၀ါဒ ပါတိေမာက္ ဂါထာသည္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာကို ေဟာၾကားထား၍ ပိဋကတ္ သံုးပံု အႏွစ္ခ်ဳပ္ တရားဟု ေခၚပါ သည္။ ၾသ၀ါဒ ပါတိေမာက္ ဂါထာအတိုင္း လိုက္နာ က်င့္ၾကံပါက ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္ ယဥ္ေက်းလိမၼာျပီး အိုနာေသ လြတ္ရာ နိဗၺာန္သို႕ မလြဲမုခ် ေရာက္ႏိုင္ၾကပါသည္။

ၾသ၀ါဒ ပါတိေမာက္ ဂါထာေတာ္မ်ားျမန္မာျပန္

၁။ ခႏၲီက်င့္သံုး အျမတ္ဆံုး ေရွးထံုး လုိက္နာအပ္
၂။ နိဗၺာန္ဓာတ္သား အျမတ္ထား ဘုရားမိန္႕ေတာ္မွတ္
၃။ ပဗၺဇိတ မွန္တံုက လံုး၀ မညွင္းအပ္
၄။ ညွင္းဆဲပါက သမဏ လံုး၀ မေခၚအပ္

အကုသုိလ္ေရွာင္ ကုသိုလ္ေဆာင္ ျဖဴေအာင္ စိတ္ကိုထား
ဘုရားတိုင္းသာ ေဟာမိန္႕မွာ သံုးျဖာ သည္စကား
ဘုရားတပည့္ ထားသတိ ပြားဘိ ဤတရား

၁။ သူ႕ကို စြပ္စြဲ မျပဳဘဲ ႏႈတ္လဲ ေစာင့္ႏိုင္ေစ။
၂။ သူ႕ကိုညွင္းဆဲ မသတ္ဘဲ ကိုယ္လဲ ေစာင့္ႏိုင္ေစ။
၃။ ပါတိေမာက္ထုံ ဣေျႏၵျခံဳ လံုေအာင္ ေစာင့္ႏိုင္ေစ။
၄။ စားသည့္အစာ တိုင္းအတာ မွန္စြာသိပါေစ။
၅။ ေနသည့္အခါ ဆိတ္ျငိမ္ရာ မွန္စြာရွိပါေစ။
၆။ အဓိစိတၲ၊ အာေယာဂ လံု႕လရွိၾကေစ။
၇။ ဗုဒၶဆံုးမ ၾသ၀ါဒ ေလာကက်င့္ႏိုင္ေစ။

(ဓမၼပဒ၊ ဌ၊ ဒု၊ ႏွာ ၁၅၃)

Saturday, February 5, 2011

ကထိန္
ကထိန္ခင္း
၀ါဆိုလၿပည္႔ေက်ာ္ (၁)ရက္ေန႔၌ ၀ါကပ္၍ (၀ါမပ်က္ေစဘဲ) သီတင္းကၽြတ္လၿပည္႔ေန႔၌ ပ၀ါရဏာၿပဳေသာ ရဟန္းရွိရာ ေက်ာင္းတိုက္၌ သကၤန္းတစ္ထည္ ၿဖစ္ေစ၊ အမ်ားၿဖစ္ေစ "ဣမံ စီ၀ရံ သံဃႆ ေဒမိ" ဤသကၤန္းကို သံဃာေတာ္မ်ားအား လွဴဒါန္းပါ၏" ဟု ေလွ်ာက္ထား၍ လွဴရ၏ ။သကၤန္းကို သကၤန္းမရွိေသာ ရဟန္းအား ေပး၍ ထိုရဟန္းက (၀ိနည္းထံုးစံအရ) ကထိန္ခင္းရ၏ ။ သံဃာအားလံုး သကၤန္းၿပည္႔စံုလွ်င္ အၾကီးဆံုးမေထရ္အား ေပး၍ ထိုမေထရ္ၾကီးက ကထိန္ခင္းရ၏ ။ ထိုကထိန္ကို ၀မ္းေၿမာက္ေၾကနပ္ပါေၾကာင္းေၿပာေသာ ရဟန္းမ်ားလည္း ကထိန္ခင္းေသာ ရဟန္းႏွင္႔အလားတူ ရသင္႔ေသာ အက်ိဳးမ်ားကို ရၾက၏ ။ ရသင္႔ေသာ အက်ိဳးမ်ားကို စာလာအတုိင္း သိလိုသူတို႔ စာေတာ္ေသာ ဆရာသမားထံ ေမးၾကပါေလ။

ယခုေခတ္ကထိန္
အစပထမ၌ ကထိန္အလွဴသည္ သကၤန္းအလွဴပင္ၿဖစ္၏ ။ ေနာက္မွ သကၤန္း၏အၿခံအရံအၿဖစ္ၿဖင္႔ အၿခားလွဴဖြယ္ အမ်ားပါ၀င္လာ၏ ။ ထိုအၿခားလွဴဖြယ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းတြင္ မရွိမၿဖစ္ေသာ ပစၥည္းမ်ိဳးဆိုလွ်င္ သင္႔ေတာ္ပါေသး၏။ ယခုေသာ္ ပေဒသာပင္သီး၍ လွပေအာင္ တိုလီမိုလီ ကေလးေတြ မ်ားလွ၏ ။ ပေဒသာပင္တစ္ပင္လွ်င္ (၅၀) တန္ ၊(၁၀၀) တန္ စသည္ၿဖင္႔ ဂုဏ္ယူၾက၏ ။ ေက်ာင္းေရာက္ေသာ္ အသံုးမက်လွ။ လူေတြမွာလည္း အကုန္မနည္းေခ်။ ဒီအထဲမွာ ပြဲေတြ ကိုလည္း ထည္႔လိုက္ရေသး၏ ။ ပြဲလမ္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင္႔ အသံုးမ၀င္ေသာ တိုလီမိုလီ အတြက္ ကုန္က်ေငြကို ႏုတ္လုိက္လွ်င္ ေက်ာင္း၌ အသံုး၀င္ေသာ သကၤန္း စသည္၏ တန္ဖိုးမွာ ငါးပံုတစ္ပံုမွ် ပါေကာင္းပါေပလိမ္႔မည္။
ဤကထိန္ပြဲတြင္ အသားတင္ အက်ိဳးရၾကသူတို႔ကား ေစာင္၊ ေကာ္ေဇာ၊ ဓါတ္မီး စေသာ ႏုိင္ငံၿခားပစၥည္းေရာင္းသူ ႏုိင္ငံၿခား ကုန္သည္ၾကီးမ်ားပင္တည္း။ မွန္၏ ။ ကထိန္ေခတ္၌ ႏုိင္ငံၿခားဆက္ရေသာ ေငြေတြမွာ သိန္းေပါင္းအေတာ္မ်ားမ်ားပင္ ရွိေပလိမ္႔မည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ကထိန္လွည္႔လည္သည္ကို ၾကည္႔ရႈ႕ေနေသာ ေပါက္ေဖၚသူေဌးတစ္ေယာက္က ၿမန္မာလူၾကီးတစ္ေယာက္အား "ခင္ဗ်ားတို႔လည္း အရမ္းမဲ႔ အလွဴေတြ မရွိလွ်င္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ဘိန္းရႈသူေတြ မရွိလွ်င္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ ႏုိင္ငံ ၿဖစ္မည္ဟု ေၿပာသတဲ႔။

ဉတ္မႀကီး
ယခုေခတ္ ကထိန္ခင္းၾကရာ၌ " ညွပ္မၾကီး" ေခၚေသာ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား သီးၿခားပါလာသည္ကို ေတြ႔ရ၏ ။ ကထိန္ခင္္းမည္႔ သကၤန္းကို မရွိႏြမ္းပါးေသာ ရဟန္းအား (သို႔မဟုတ္) အၾကီးဆံုးမေထရ္အား ေပးသည္႔အခါ " ဉတ္" ဟုေခၚေသာ ပါဠိတစ္မ်ိဳးၿဖင္႔ ေပးရ၏ ။ ထိုသကၤန္းကို " ဉတ္သကၤန္း" ဟု ေခၚၾက၏ ။ ထို ဉတ္သကၤန္း၏ အၿခံအရံၿဖစ္ေသာ လွဴဖြယ္မ်ားကို "ဉတ္မၾကီး" ဟု ေခၚၾကသည္။ ယခုအခါ ညွပ္မၾကီး ဟု တခ်ိဳ႕က ေခၚေနၾကသည္။ ထို ဉတ္မၾကီးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ အလွဴ႕ဒကာမ်ားက " မည္သည္႔ပစၥည္းသည္ ေက်ာင္းတိုက္ သံဃိကပါဘုရား၊ မည္သည္႔ပစၥည္းက ဉတ္သကၤန္း ခံယူေသာ ပုဂိၢဳလ္ အတြက္ပါဘုရား" ဟု ခြဲၿခား၍ မေလွ်ာက္လွ်င္ အားလံုးပစၥည္းမ်ား ဉတ္သကၤန္း ရသူႏွင္႔သာဆိုင္၏ ။

ဉတ္မႀကီးရသူ
ယခုေခတ္၌ကား သကၤန္းရွားပါးသူတို႔ မရွိေသာေၾကာင္႔ အမ်ားအားၿဖင္႔ အၾကီးဆံုးေသာပုဂၢိဳလ္ ဉတ္သကၤန္း ေပးၾကရ၏ ။ ဉတ္မၾကီး ပစၥည္းမ်ားလည္း ပုဂိၢဳလ္ၾကီးသာ ရေလ႔ရွိ၏ ။ ထိုသို႔ရရာ၌ အၾကီးပုဂိၢဳလ္သည္ တိုက္တာသံဃာ အားလံုးကို ၾကည္႔ရႈ႕ေကၽြးေမြးေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ၿဖစ္လွ်င္ ေတာ္ပါေသး၏ ။ သူတစ္ပါးတည္း ခံစားေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ၿဖစ္လွ်င္ ထိုအလွဴမ်ိဳးသည္ စနစ္မက်ေခ်။ ယခုအခါ မ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းတိုက္တို႔၌ အၾကီးပုဂၢိဳလ္ဆိုတိုင္းလည္း သံဃာႏွင္႔ ေ၀မွ် သံုးစြဲေသာ ပုဂၢိဳလ္ မဟုတ္ေခ်။

သံဃိကစစ္မွကထိန္ေၿမာက္
"ကထိန္သကၤန္း" ဟူသည္ ဆရာေတာ္တစ္ပါး၊ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီး တစ္ပါးမွ်ကို ရည္စူး၍ လွဴရေသာ သကၤန္းမဟုတ္။ သံဃာေတာ္အားလံုး ကို ရည္စူးမွ (တတ္ႏုိင္ပါလွ်င္ တစ္သာသနာလံုးရည္စူးမွ) သံဃိက အစစ္ ၿဖစ္ႏုိင္၏ ။ ယခုကာလ၌ကား မိမိၾကည္ညိဳေသာဆရာေတာ္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီးကို ရည္စူး၍ ကထိန္သကၤန္း လွဴမိတတ္၏ ။ ထိုသို႔ ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးကို ရည္စူးထားလွ်င္ သံဃိက မဟုတ္။ သံဃိက မဟုတ္ၿပန္လွ်င္ ကထိန္သကၤန္း အရာလည္းမ၀င္ႏုိင္။ ဉတ္မၾကီး၌ ထည္႔ထားေသာ လွဴဖြယ္မ်ားလည္း နဂိုကပင္ ဆရာေတာ္အား ရည္စူးၿပီး ၿဖစ္တတ္ေလ၏ ။ ထိုသုိ႔ၿဖစ္လွ်င္ အားလံုးသံဃိက အလွဴမဟုတ္။ ပုဂိၢဳလ္တစ္ပါးအတြက္ ပုဂၢလိကသာ ၿဖစ္ေနေပလိမ္႔မည္။ထို႔ေၾကာင္႔ ကထိန္ခင္းရာ၌ ဆရာေတာ္မ်ားသည္ သံဃိက စစ္စစ္ ၿဖစ္ေအာင္ ေဟာေၿပာသင္႔၏ ။ သကၤန္းမ်ားကို အၿခားေက်ာင္းတိုက္မွ ပင္႔ထားေသာ သံဃာမ်ားအား ခြဲၿခား၍ လွဴလိုေသးလွ်င္ ဤေက်ာင္းတိုက္ရွိ သံဃာမ်ားေက်နပ္ေအာင္ ခြင္႔ေတာင္းၿပီးမွသာ လွဴရလိမ္႔မည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ေရစက္ခ်စဥ္ကပင္၊ ဤေက်ာင္းတိုက္အတြက္ သံဃိက၊ ပင္႔သံဃာမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိက ဟု ခြဲၿခားလွဴဒါန္းသင္႔သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို လူအမ်ားနားလည္မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင္႔ ဆရာသမားတို႔က နားလည္ေအာင္ ေၿပာၿပသင္႔ၾကပါသည္။

လက္ေတြ႔အၿပစ္
ကထိန္ခင္းၿခင္း၏ စည္းကမ္းမက်မႈ႕ေၾကာင္႔ မ်က္ၿမင္အၿပစ္မ်ား ေတြ႔ေနရသည္မွာ သံဃာ အနည္းငယ္သာရွိေသာ ေက်ာင္း၌ မဲက်ေသာေၾကာင္႔ တစ္ေထာင္တန္ ဉတ္မၾကီးၿဖင္႔ အတီးအမႈတ္ ပြဲလမ္းသဘင္ က်င္းပ၍ တေပ်ာ္တပါး သြားၾက၏ ။ ကထိန္ၿပီးလွ်င္ထိုေက်ာင္း၌ ဓားၿပတိုက္သည္ဟု ၾကားရတတ္သည္။ သို႔မဟုတ္ ကထိန္ရေသာ ဘုန္းၾကီးသည္ ထိုပစၥည္းေတြကို ေရာင္း၍ လူထြက္ေလၿပီဟု ၾကားရတတ္သည္။ သို႔မဟုတ္ နီးစပ္ရာ ဒကာ ဒကာမမ်ားႏွင္႔ ေဆြမ်ိဳးဥာတိတို႔ ခြဲေ၀ယူတတ္ၾက၏ ။ သံဃာမ်ားေသာ္လည္းသံဃာကို ေ၀ေလ႔မရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား ကထိန္ရရာ၌လည္း ဤနည္းႏွင္ႏွင္တည္း။
ထိုခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား မၿဖစ္ေစကာမူ ပေဒသာပင္၌ပါလာေသာ ေစာင္၊ ေကာ္ေဇာ၊ ၿခင္ေထာင္၊ နာရီ၊ စားပြဲ ႏွင္႔ ကုလားထိုင္ စေသာအလွအပ အခမ္းအနားေတြကို သိမ္းဆည္းရ ေနရာခ်ထားရသၿဖင္႔ နဂိုက တရားႏွင္႔ စာေပႏွင္႔ ေနေသာ အရွင္ၿမတ္တို႔မွာ အေႏွာင္႔အယွက္ သဖြယ္ ၿဖစ္ေနေတာ႔၏ ။ ထို႔ၿပင္ ဘာသာေရး ကိစၥဆို၍ တၿခိမ္႔ၿခိမ္႔က်င္းပကာ အတီးအမႈတ္ၿမိဳင္စြာႏွင္႔ လွဴဒါန္းရန္ သြားၾကၿခင္းမွာလည္း အလြန္တိတ္ဆိတ္ၿခင္းကို လိုလားေတာ္မူ၍ ေတာေက်ာင္းမ်ား၌သာ ေမြ႔ေလွ်ာ္ေတာ္မူေသာ ဗုဒၶရွင္ေတာ္၏ အလိုကိုမဆိုထားဘိ၊ ယခုေခတ္ သူေတာ္၊ သူၿမတ္တို႔၏ အလိုမွ်လည္း မက်ေခ်။

ကထိန္ၿပဳၿပင္ေရး
ဤ ေဖာ္ၿပခဲ႔ေသာ အၿပစ္မ်ားကို နားလည္ၾကကုန္ေသာ ဗုဒၶဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာမတို႔သည္ ဒူးေနရာဒူး ေတာ္ေနရာေတာ္ ဆိုသလိုဘာသာေရးကိစၥ၌ ပြဲလမ္းသဘင္ အေပ်ာ္အပါးကိုလည္း ေရွာင္ရွားဖို႔ရန္ ေတာင္ပန္လိုပါသည္။ မိမိတို႔ အလွဴ၀တၳဳႏွင္႔ ေက်ာင္းမွာအသံုးတည္႔မတည္႔၊ အသံုးတည္႔ၿပန္လွ်င္ သာသနာေရးဆိုင္ရာ ပရိယတ္ ပဋိပတ္ကို အားေပးရာ ေရာက္မေရာက္ကိုလည္းေကာင္း၊အက်ိဳးမမ်ားလွေသာ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံၿခားသို႔ တိုင္းၿပည္မွ ေငြမ်ား မထြက္ေစဖို႔ကိုလည္းေကာင္း သတိၿပဳေစ
လိုသည္။ထို႔ေၾကာင္႔ ကထိန္ေခတ္ေရာက္၍ လွဴေတာ႔မည္ၾကံလွ်င္ သကၤန္းအလွဴသည္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္၏ ပထမ ရည္ရြယ္ေတာ္မူခ်က္ၿဖစ္ေၾကာင္းသတိၿပဳ၍ ေက်ာင္းတိုက္သံဃာမ်ား သကၤန္းအေၿခအေနကို စဥ္းစားသင့္၏ ။ စဥ္းစားရုံႏွင္႔ မၿပီးႏုိင္ပါလွ်င္ ၿပည္႔စံု မၿပည္႔စံု ေမးၿမန္းေလွ်ာက္ထားသင္႔၏ ။ ထို႔ေနာက္ တတ္ႏိုင္ေသးလွ်င္ကား ဖိနပ္အတြက္စဥ္းစားသင္႔၏။ထိုပစၥည္းမ်ားၿပည္႔စံုၾကသည္ဟုဆိုလွ်င္ေဆာင္း၀င္ေတာ႔မည္ၿဖစ္၍ၿခံဳထည္စဥ္းစား
သင္႔၏ ။ ဖ်င္ဧကသီသည္ အလြန္အသံုး၀င္ေသာ ၿခံဳထည္ၿဖစ္ႏုိင္၏ ။ ဖ်င္ဧကသီ က်က်နန ဆိုလွ်င္ ရုံ၍ ၿဖစ္၊ ရန္း၍ ၿဖစ္၊ ေဆာင္းအခါတြင္ ၿခံဳစရာလည္းၿဖစ္ တစ္ခ်က္ခုတ္ သံုးခ်က္ၿပတ္အက်ိဳးရမည္။
ထို႔ထက္ပိုလွ်င္လည္း ပရိယတ္ကို အားေပးရာေရာက္ေအာင္ စာအုပ္၊ ခဲတံ၊ မွင္အိုး အစရွိသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ခပ္ၿမန္ၿမန္ အသံုး၀င္မည္႔ က်မ္းစာအုပ္ကိုလည္းေကာင္း စဥ္းစားသင္႔၏ ။ ထို႔ထက္ ပိုၿပန္လွ်င္ ေန႔စဥ္ အသံုး၀င္ႏိုင္ေသာ ပရုတ္ဆီ၊ လွ်က္ဆား၊၀မ္းႏုတ္ေဆး စေသာ ေဆးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ သပိတ္ေဆး၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္၊ ေရခ်ိဳးရန္ ဆပ္ၿပာကိုလည္းေကာင္း စဥ္းစားသင္႔၏ ။ထိုမွတစ္ပါး လူအမ်ားၿမင္၍ သင္႔ေတာ္ေသာ က်န္းမာေရးလည္း ညီညြတ္ေသာ အၿခားအသံုးအေဆာင္ လိုရာကိုလည္း စဥ္းစားသင္႔၏။ဆြမ္းကို မေကၽြးေသာ္လည္း ကိစၥမရွိ၊ စာသင္တိုက္ၿဖစ္လွ်င္ ဆြမ္းေကၽြးမည္႔အစား ဆန္၊ ဆီ စသည္က သာ၍ အသံုး၀င္၏ ဤသို႔စသည္ၿဖင္႔ ကထိန္ အလွဴဒါနကို ကာလေဒသလိုက္၍ ထိုက္သင္႔သလို သာသနာအားေပးေသာ ကုသိုလ္ၿဖစ္ေအာင္ အနာဂတ္ကာလ၌ ကုသိုလ္ၿဖစ္ေအာင္ ေက်ေက်နပ္နပ္ ၿပဳၿပင္ၾကပါကုန္။

Friday, February 4, 2011

ဒုလႅဘတရား ငါးပါး

ေ၀သာလီျပည္ သာရႏၵဒနတ္ကြန္း လိစၦ၀ီမင္းေတြ အစည္းအေ၀းမွာ အခ်င္းခ်င္းေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အထဲ ေလာကမွာ ရဘုိ႔ ခဲယဥ္းတဲ့ အရာေတြထဲမွာ ၁။ ဆင္ရတနာ ၂။ ျမင္းရတနာ ၃။ ပတၱျမားရတနာ၊ ၄။ သူေဌးႀကီးရတနာ ၅။ မိန္းမရတနာေတြ ရဘုိ႔ခဲယဥ္းတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြး ေျပာဆုိေနၾကပါတယ္ ၊ စည္းေ၀းတုိင္ပင္ေနၾကေပမဲ့ လူတစ္ေယာက္ကုိေတာ့ ၿမိဳ႕တြင္းမွာလႊတ္ပီးေတာ့ ဘုရားရွင္ၾကြလာရင္ လာေျပာဘုိ႔ လႊတ္ထားပါသတဲ့ ၊ ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္လဲ ေ၀သာလီၿမိဳ႕ထဲ ဆြမ္းခံၾကြလာေရာ အဲဒီလူက လိစၦ၀ီမင္းေတြကုိ အေၾကာင္းၾကားတယ္ဆုိရင္ဘဲ ဘုရားရွင္ထံ လာၿပီးေတာ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတာ္တုိ႔ကုိ သနားေသာအားျဖင့္ တပည့္ေတာ္မ်ား စည္းေ၀းရာ သာရႏၵဒ နတ္ကြန္းသုိ႔ ၾကြေတာ္မူပါဘုရား လုိ႔ ေလွ်ာက္ထားၾကလုိ႔ ျမတ္စြာဘုရားၾကြေတာ္မူပါတယ္ နတ္ကြန္းကုိေရာက္ေတာ္မူတဲ့အခါ ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္က "လိစၦ၀ီတုိ႔ ...ဘာအေၾကာင္းအရာေတြမ်ား စည္းေ၀း ေဆြးေႏြးေနၾကသတုန္း"- ဆုိေတာ့ အထက္ပါ ရတနာ ငါးမ်ိဳးရခဲေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါတယ္ဆုိတာ ေလွ်ာက္ထားၾကတဲ့အခါ ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္က - "လိစၦ၀ီတုိ႔ - ေလာကမွာ ကာမဂုဏ္ဘက္ လုိက္စား တဲ့သူေတြက ကာမဂုဏ္နဲ႔ဆက္စပ္တဲ့စကားကုိ ေျပာၾကဆုိၾကတယ္ ၊ ေလာကမွာ တကယ္ရခဲတဲ့ အရာ ငါးပါးက ဘာလဲဆုိရင္ ...
၁။ ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္မ်ား ပြင့္ေတာ္မူဘုိ႔ ခဲယဥ္းတယ္ ၊
ဘုရားတစ္ဆူပြင့္ဘုိ႔ဆုိတာ ကမၻာေပါင္း အသေခ်ၤမ်ားစြာ ပါရမီျဖည့္ဆည္းမွ ပြင့္ေတာ္မူတာ ဒါေတာင္ပြင့္ခ်င္တုိင္း ပြင့္လုိ႔ မရဘူး ၊ ကာလ ၊ ေဒသ ၊ ဒီပ ၊ မာတု ၊ အာယု ပရိေစၦဒ ၊ အဂၤါ ငါးပါး ႀကိဳတင္ၾကည့္ျမင္ ျပည့္စုံမွ ပြင့္လုိ႔ရတာ၊ အလြန္းခဲယဥ္းပါတယ္ ၊
၂။ ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူတုိင္း ျပန္လည္ေဟာျပတဲ့ သူဟာ ေလာကမွာ ဒုလႅဘဘဲ ရခဲတယ္ ၊
ဘုရားတရားေတာ္ဆုိတာ ကံထူးတဲ့သူေတြမွ နာယူႏုိင္တာ၊ ဘုရားရွင္တရားက ရွိလုိ႔ ေဟာတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ေဟာႏုိင္တယ္ဘဲထားဦး နာယူမဲ့သူေတြက ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးလြတ္ေနမွ နာယူႏုိင္ပါတယ္ ၊ ပမာေျပာရရင္ နာယူမဲ့ကုိယ္က နားမၾကား ဆြံ႕အ ဥာဏ္စဥ္မမီျဖစ္ေနရင္ ၊ ဘာသာျခားအယူရွိေနရင္ ဘယ္လုိမွ နာယူႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ခဲယဥ္းပါတယ္၊
၃။ ျမတ္စြာဘုရားတရားေတာ္ကုိ နာယူႏုိင္ေပမဲ့ သိနားလည္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရရွိဘုိ႔ ခဲယဥ္းတယ္၊
၄။ ျမတ္စြာဘုရားတရားေတာ္ကုိ နာယူ သိနားလည္းေပမဲ့ သိသည့္အတုိင္း က်င့္ႀကံအားထုတ္ႏုိင္တဲ့သူ ရဘုိ႔ ခဲယဥ္းပါတယ္ ၊
၅။ သူတစ္ပါးကုိယ့္အေပၚ ျပဳဘူးတဲ့ေက်းဇူးကုိ သိတဲ့သူ၊ သိသည့္အတုိင္း ေက်လည္ေအာင္ ဆပ္ႏုိင္တဲ့သူ အလြန္ရရွိဘုိ႔ ခဲယဥ္းတယ္၊" ဆုိၿပီးေတာ့ ဒုလႅတရား ငါးပါးကုိ ေဟာေတာ္မူပါတယ္ ။
ေလာကမွာ မိဘ ဆရာသမား ရတနာသုံးပါးကေတာ့ တကယ့္ကုိ ေက်းဇူးတင္ထုိက္ ၊ ေက်းဇူးဆပ္ထုိက္တဲ့ သူေတြပါဘဲ၊ အထူးသျဖင့္ သံဃာေတာ္ေတြဟာ အင္မတန္ကုိ ေက်းဇူးႀကီးမားပါတယ္ ၊၊ ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူၿပီးေနာက္ပုိင္း ဒီသံဃာေတာ္ေတြကသာ မႀကိဳးပမ္းခဲ့ရင္ ဒီသာသနာေတာ္ႀကီးကြယ္တာ ၾကာေပါ့ ၊ ဒီသာသနာေတာ္မွ ရရွိမည့္ ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ အက်ိဳးေတြလဲ ရရွိခံစားရေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရခဲတဲ့အရာမ်ားကုိ ရရွိျပည့္စုံၿပီးေတာ့ ေက်းဇူးသိ ၊ ေက်းဇူးဆပ္ႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳရင္း.....။( အဂၤုတၱရ နိယာယ္ ၊သာရႏၵဒသုတ္)

Saturday, January 8, 2011

အေမ

ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ " အေမ " တဲ့ ႀကိဳက္လြန္းလုိ႔ အျပင္စီး စာအုပ္ထဲက မေလး (ေဆးတကၠသုိလ္)ေရးထားတာ....
မုိးသဲတဲ့ေန႔ တစ္ေန႔
မုိးေရ စုိရႊဲ
က်မေက်ာင္းက ျပန္ခဲ့တယ္...
မမ...
ေက်ာင္းအသြား
ထီးနဲ႔ မုိးကာ ဘာလုိ႔ယူမသြားတာလဲ..။
ကုိကုိ..
ဘာမ်ား ဒီေလာက္အေရးတႀကီး
မုိးစဲတဲ့အထိေစာင့္ပါ့လား..။
အေဖ...
မုိးမိလုိ႔ အဖ်ားတက္
ေက်ာင္းပ်က္ေတာ့မွ သိလိမ့္မယ္..။
အေမ....
အနားကုိ တုိးတုိးေခၚ
သူ႕မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါ ..အေမြးမပြတပြ
က်မေခါင္းကုိ ဖြဖြေလး သုတ္ေပးရင္း
ေအာ္...ဆုိးလုိက္တဲ့မုိး
အၿငိဳွးတႀကီး
ငါ့သမီးေလး အိ္မ္ေရာက္တဲ့ အထိမ်ား
ေစာင့္လုိက္ပါေတာ့လား......တဲ့ ။
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~